Wat zijn dividenden?

Wat is dividend, wat zijn de verschillende soorten en waar moeten beleggers op letten?

Dividend in het kort

  • Dividenden zijn winstuitkeringen van bedrijven aan hun aandeelhouders.
  • Op de jaarlijkse algemene vergadering beslissen de stemgerechtigde aandeelhouders hoe de winst van een onderneming wordt aangewend en of er winst wordt uitgekeerd.
  • Een hoog en constant dividendrendement kan duiden op economisch gezonde bedrijven, maar het belang van deze indicator is beperkt zonder rekening te houden met andere factoren.

1. De basics

Op de jaarlijkse algemene vergadering beslissen de aandeelhouders van een beursgenoteerde onderneming hoe de door de onderneming gegenereerde winst wordt aangewend. Hier kunnen aandeelhouders met stemrecht beslissen of en voor welk bedrag een deel van de winst als dividend wordt uitgekeerd. Bij een uitkering delen de eigenaren van bedrijfsaandelen in de winst van de naamloze vennootschap. De hoogte van het dividend wordt beïnvloed door de economische situatie, het verdienvermogen en het dividendbeleid van de onderneming.

Dividend wordt doorgaans halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd, maar dividenduitkeringen kunnen ook maandelijks of driemaandelijks (per kwartaal) plaatsvinden. Dat laatste is vaak het geval bij Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven.

De dag na de jaarlijkse algemene vergadering wordt meestal de ex-dividenddatum of ex-dividenddag genoemd, aangezien iedereen die op deze dag aandelen in de vennootschap koopt, geen recht meer heeft op het dividend dat over het afgelopen boekjaar is uitgekeerd. Anderzijds hebben - in het geval dat een besluit tot uitkering van dividend is genomen - alle aandeelhouders die op de dag voor de ex-datum aandelen houden in de betreffende vennootschap recht op de dividenduitkering. De daadwerkelijke uitkering aan diezelfde aandeelhouders zal op een later tijdstip plaatsvinden. Nieuwe aandeelhouders kunnen het aandeel dus gunstiger verwerven na de ex-day, aangezien ze niet meer in aanmerking worden genomen voor de uitkering van het afgelopen boekjaar. Daardoor wordt het aandeel tegen een lagere prijs verhandeld. Dit verklaart de koersdaling op de ex-datum van een aandeel. In Amerikaanse bedrijven met meerdere uitkeringen per jaar zijn er verschillende ex-dagen, onafhankelijk van de jaarlijkse algemene vergadering. In vakjargon wordt een aandeel op zo'n dag "ex-dividend verhandeld".

2. Dividendaandelen in een portfolio & dividendrendement

Naast mogelijke koerswinsten kunnen ook winstuitkeringen in de vorm van dividend een belangrijke bijdrage leveren aan het rendement op een investering. Dividendaandelen kunnen extra, regelmatige inkomsten genereren. Aandeelhouders met een focus op dividendaandelen letten in principe vaak op het feit dat bedrijven regelmatig en relatief constant dividend uitkeren. Stijgende dividenden in het verleden kunnen ook een indicatie zijn van duurzame groei van de bedrijfswinsten.

De volgende grafiek illustreert de invloed van dividenden op de prestaties van de S&P 500-index:

Dividenden en aandelenkoersen - de som maakt het verschil

Gemiddeld jaarlijks rendement van de S&P 500-index in verschillende decennia

Asset-dividenden-en-aandelenkoersen-NL

Opmerking: In het verleden behaalde resultaten en prognoses bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Bloomberg

Naast de koers-winstverhouding of omzetgroei is het dividendrendement een ander kerncijfer dat wordt gebruikt bij aandelenanalyse en bedrijfswaardering. Het geeft het verwachte dividend weer in verhouding tot de koers van het aandeel.

Het dividendrendement van een aandeel kan worden berekend met de volgende formule:

(Dividend ÷ Aandelenkoers) x 100 = Dividendrendement (%)

Een hoog of stijgend dividendrendement is niet per se een goed teken, maar kan ook worden opgevat als een waarschuwingssignaal. Zelfs met een stijgend dividendrendement kan een bedrijf toch in economische moeilijkheden verkeren. Dit komt doordat als de aandelenkoersen dalen en het dividend gelijk blijft, het dividendrendement stijgt. Daarnaast kunnen hoge dividenduitkeringen door bedrijven een indicatie zijn dat het bedrijf geen aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor verdere groei kan vinden, waardoor de winst die wordt gegenereerd primair wordt uitgekeerd.

Hoge dividenden of dividendrendementen zijn in de regel geen garantie voor succes voor een belegging en hebben op zichzelf te weinig betekenis om de kwaliteit van een aandeel te bepalen. Voordat u besluit te beleggen in individuele aandelen die dividend uitkeren, moet u ook andere belangrijke statistieken analyseren.

3. Soorten dividend

Winst kan op verschillende manieren worden uitgekeerd:

Cashdividend - In het geval van cashdividenden wordt de winstdeling rechtstreeks op de verrekeningsrekening van de aandeelhouder gestort.

Stockdividend - Bij stockdividenden ontvangt de aandeelhouder extra aandelen in de vennootschap als dividend. Zeker bij buitenlandse dividenden kan dit een voordeel zijn, omdat hier in tegenstelling tot contante dividenden geen bronbelasting verschuldigd is en aandeelhouders zich geen zorgen hoeven te maken over de teruggave van de roerende voorheffing, wat meestal veel moeite kost. Het type dividend wordt meestal bepaald door het bedrijf, niet door de belegger.

Dividend in natura - Hier ontvang je niet-geldelijke activa van het bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld producten van het bedrijf zijn. Een bekend voorbeeld is het dividend in natura bij Lindt & Sprüngli: het bestaat uit een koffer gevuld met chocoladerepen en chocolaatjes.


Author-Markus-Kirchler

Markus Kirchler

Markus is een senior analist in het Capital Markets-team. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn portfoliomanagement en ETP-handel. Hij heeft een bachelordiploma in economie van de Vrije Universiteit van Bolzano.