Privacybeleid Social Media

1. Gegevensbeheerder

Hartelijk dank voor uw interesse in de diensten van Scalable Capital GmbH, Seitzstraße 8e in 80538 München, e-mail: service@scalable.capital, ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht München onder HRB 217778 ("Scalable Capital"). In het volgende willen wij u informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (gezamenlijk "gegevensverwerking") in het kader van het gebruik van onze social media pagina's.

Scalable Capital beheert haar eigen social media pagina's samen met de exploitant van het volgende social media platform:

Wij wijzen erop dat de exploitant van het desbetreffende social media-platform waarop onze social media-pagina's worden geëxploiteerd, zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die bij het gebruik ervan worden gegenereerd. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de exploitant van het desbetreffende social media-platform vindt u in paragraaf 2.2.

2. Verwerking van uw persoonsgegevens

2.1 Verwerking van uw persoonsgegevens door Scalable Capital

Als exploitant van de sociale mediasite verwerken wij uw handelingen en interacties op de site wanneer u deze bezoekt. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld de inhoud van uw berichten, posts of opmerkingen die u rechtstreeks aan ons richt of op onze site achterlaat, en ook wanneer u posts leuk vindt of deelt. Afhankelijk van uw profielinstellingen, die u zelf kunt aanpassen in uw instellingen op het social media platform, verwerken wij uw publiekelijk zichtbare profielgegevens zoals uw naam, uw profielfoto en andere informatie zoals een profielbeschrijving. Wij wijzen u erop dat wij in het algemeen afraden om gevoelige gegevens of vertrouwelijke informatie (bijv. contractgegevens, bankgegevens) via social media-platforms te verzenden of te delen. Gebruik a.u.b. een veilige manier van verzending, bijv. brief of e-mail.
Op onze sociale-mediapagina's verwerken wij de voornoemde gegevens om informatie over ons bedrijf en onze diensten te verstrekken, alsook om met onze volgers en geïnteresseerden te communiceren (op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR). We gebruiken deze kanalen ook om te reageren op uw berichten, verzoeken, berichten of opmerkingen die u naar ons stuurt (Art. 6 (1) (b) GDPR).
Afhankelijk van de exploitant van het socialemediaplatform verstrekken zij ons anonieme gebruiksstatistieken of gegevens over pagina-inzichten van onze socialemediapagina's op basis van de acties en interacties van onze volgers met hen. Deze statistieken omvatten bijvoorbeeld "likes", het delen van berichten, opmerkingen, enz., het aantal volgers, weergaven van afzonderlijke paginagedeelten, het bereik van een post, en statistieken over volgers naar leeftijd, taal, herkomst of interesses. Wij gebruiken deze informatie om contact op te nemen met onze volgers en geïnteresseerden, om het gebruik en bereik van onze berichten te analyseren, om de inhoud te evalueren en om onze social media pagina's zo goed mogelijk op de doelgroep te kunnen afstemmen. Het opstellen van deze gebruiksstatistieken en de verwerking van de onderliggende gegevens gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de exploitant van het desbetreffende social media-platform en zonder dat wij persoonsgegevens van individuele volgers of gebruikers kunnen inzien. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van onze voornoemde legitieme belangen op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR. Wij gebruiken deze anonieme gebruiksstatistieken ook om op interesses gebaseerde reclame te richten binnen en buiten de respectieve sociale mediaplatforms. Als u een account hebt bij het respectieve sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van onze bovengenoemde legitieme belangen op grond van Art. 6 (1) (f) GDPR. Indien wij in het kader van op interesses gebaseerde reclame een uitgebreide vergelijking zouden uitvoeren met door ons te uploaden klantenlijsten op het desbetreffende socialemediaplatform, dan gebeurt dit uitsluitend op basis van de door u voor dit doel verleende toestemming (Art. 6 (1) (a) GDPR). Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. In het geval van een bezwaar tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 (1) (f) GDPR), zullen wij persoonsgegevens wissen, tenzij de verdere verwerking ervan is toegestaan op grond van de relevante wettelijke bepalingen. Wij wissen ook persoonsgegevens indien wij daartoe om andere wettelijke redenen verplicht zijn. In de regel wissen wij persoonsgegevens onmiddellijk nadat de wettelijke grondslag ophoudt te bestaan, als deze niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden of als de vermelde doeleinden ophouden te bestaan en er geen andere wettelijke grondslag is (bijv. bewaartermijnen volgens de handels- en belastingwetgeving).

2.2 Verwerking van uw persoonsgegevens door de exploitant van het desbetreffende socialemediaplatform

Wij wijzen u erop dat de exploitant van het desbetreffende socialemediaplatform als enige verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens op het platform waarop wij onze socialemediapagina's exploiteren. De exploitant van het platform verwerkt gewoonlijk persoonsgegevens van u door uw bezoek aan een van onze social media-pagina's, ongeacht of u een gebruikersaccount hebt op het desbetreffende social media-platform of bent ingelogd op het desbetreffende social media-platform. Wij wijzen u erop dat in de regel ook cookies en andere opslag- en in sommige gevallen ook apparaatoverkoepelende trackingtechnologieën worden gebruikt. Er kunnen gepersonaliseerde gebruiksstatistieken worden aangemaakt, bijvoorbeeld voor ons eigen marktonderzoek, reclame of andere commerciële of zakelijke doeleinden, en daarbij kunnen ook persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op of toegang tot deze verwerkingen.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de exploitant van het desbetreffende socialemediaplatform kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming op de volgende websites van het desbetreffende socialemediaplatform

3. Uw rechten

Recht op toegang: U hebt de mogelijkheid om informatie op te vragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden bekendgemaakt, evenals het doel van de opslag. (Art. 15 GDPR)

Recht op rectificatie: U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn. (Art. 16 GDPR)

Recht op verwijdering van gegevens: U kunt eisen dat wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onverwijld wissen. Er bestaat echter geen recht op verwijdering als wettelijke, toezichthoudende of andere soevereine opslagverplichtingen worden tegengewerkt of als de opslag dient voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. (Art. 17 GDPR)

Recht op beperking van de verwerking: U kunt onder bepaalde voorwaarden (betwiste juistheid, onrechtmatige verwerking, stopzetting van het doel van de verwerking of het aantekenen van bezwaar) verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. (Art. 18 GDPR)

Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. (Art. 20 GDPR)

Recht op bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), EU GDPR. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. (Art. 21 GDPR)

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Op grond van Art. 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens niet rechtmatig wordt uitgevoerd. Het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons bedrijf is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Postfach 1349, 91504 Ansbach, telefoon: +49 (0) 981 180093-0, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

4. Uw contactpersonen

Contactpersoon voor de uitoefening van uw rechten
Voor de uitoefening van uw rechten en verdere informatie kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Scalable Capital GmbH, Seitzstraße 8e, 80538 München, per e-mail aan privacy@scalable.capital of per brief.

Functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor gegevensbescherming staat tot uw beschikking als contactpersoon voor kwesties in verband met gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming van Scalable Capital GmbH
Seitzstrasse 8e, 80538 München
privacy@scalable.capital

*Versie vanaf februari 2022