Gebruiksvoorwaarden

De Nederlandse tekst is indicatief. In geval van een geschil is de Engelse versie doorslaggevend.

 1. Algemeen

 2. De termen "Scalable Capital", "wij" of "ons" verwijzen naar de dienstverlener van deze website, deze mobiele app en het overige online-aanbod (gezamenlijk het "Digitale Aanbod"), Scalable Capital GmbH, met maatschappelijke zetel in Seitzstrasse 8e, 80538 München, Duitsland. De term "u" verwijst naar de gebruiker en bezoeker van het Digitale Aanbod.
 3. Beoogd gebruik

 4. Het Digitale Aanbod is uitsluitend bestemd voor privégebruik door natuurlijke personen die in landen wonen die voldoen aan de wettelijke en contractuele vereisten om de diensten van Scalable Capital te gebruiken.
 5. Geen aanbod

 6. Er komt geen contractuele relatie tussen u en Scalable Capital tot stand uitsluitend door het opvragen van de gegevens, informatie en alle andere inhoud, inclusief externe inhoud, van het Digitale Aanbod (gezamenlijk de "Inhoud"), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De Inhoud vormt geen aanbod dat door u kan worden aanvaard zonder verdere actie van Scalable Capital (invitatio ad offerendum). In het kader van het Digitale Aanbod worden geen aanbiedingen gedaan om financiële instrumenten te kopen en/of te verkopen.
 7. Geen advies

 8. De inhoud vormt geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. In het bijzonder moet alle inhoud met betrekking tot fondsen, effecten en/of andere financiële instrumenten (gezamenlijk "Financiële Instrumenten") niet worden opgevat als een individuele beleggingsaanbeveling van Financiële Instrumenten. Financiële instrumenten en beleggingsdiensten zijn onderhevig aan verschillende risico's, zodat u indien nodig professioneel advies dient in te winnen over financiële, fiscale en/of juridische kwesties.
 9. Disclaimer

 10. De Inhoud is uitsluitend bedoeld om een algemene toelichting te geven op onze diensten. Tenzij anders contractueel overeengekomen tussen een klant en Scalable Capital en/of vereist door de wet, garanderen, vertegenwoordigen wij niet of nemen wij geenszins enige aansprakelijkheid op ons met betrekking tot de volledigheid, tijdigheid en/of andere nauwkeurigheid van dergelijke Inhoud, noch voor enige schade veroorzaakt door het onwettige of ongeoorloofde gebruik van de Inhoud. Scalable Capital garandeert niet dat het Digitale Aanbod en de Inhoud foutloos en/of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn. Scalable Capital is gerechtigd de werking van het Digitale Aanbod en/of de toegang tot het Digitale Aanbod zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten, te onderbreken of aan te passen.
 11. Externe inhoud

 12. De verantwoordelijkheid voor gelinkte externe inhoud, inclusief gelinkte websites, ligt niet bij ons, maar bij de rechthebbende van externe inhoud en/of de exploitant van de gelinkte website. Waar nodig hebben we de beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare rechten verkregen om de externe inhoud te gebruiken. Wij bieden geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid, actualiteit, overige juistheid en/of wettelijke conformiteit van deze externe inhoud, noch voor enige schade veroorzaakt door onwettig of ongeoorloofd gebruik van deze externe inhoud. Wij hebben de gelinkte inhoud zorgvuldig gecontroleerd op diens juridische conformiteit. Latere aanpassingen van deze externe inhoud worden echter niet voortdurend gecontroleerd. Als wij aanwijzingen ontvangen over illegale inhoud, zullen wij dit controleren en indien nodig de externe inhoud uit ons Digitale Aanbod verwijderen.
 13. Auteursrecht en naburige rechten

 14. De Inhoud (in het bijzonder teksten, financiële gegevens, foto's en grafieken) is onderworpen aan Duitse of andere wetten, in het bijzonder met betrekking tot auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetten. Duplicatie, verspreiding, reproductie of andere exploitatie (gezamenlijk "Exploitatie") van deze Inhoud is alleen toegestaan met inachtneming van dit wettelijke kader. In het algemeen is voor elke vorm van Exploitatie toestemming van de respectievelijke houder van de rechten vereist. Het linken naar het Digitale Aanbod of de Inhoud vanaf andere websites is niet toegestaan zonder toestemming van Scalable Capital.
 15. Diversen

 16. Wij kunnen deze bepalingen te allen tijde wijzigen. Mochten afzonderlijke delen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige Inhoud onverminderd van kracht. Behoudens andersluidende contractuele afspraken is op deze gebruiksvoorwaarden het Duitse recht van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is, indien wettelijk toegestaan, München.

Status: 28 november 2022