Algemene voorwaarden

Bestaande klanten van de brokerdiensten van Scalable Capital GmbH ("Scalable Capital") kunnen de broker aanbevelen aan nieuwe klanten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

A. Aanbeveling van een effectenrekening

Beloning voor een succesvolle aanbeveling van een effectenrekening: 25,00 EUR.

Een succesvolle aanbeveling van een effectenrekening vereist:

  • Bestaande klanten van Scalable Capital delen hun individuele uitnodigingslink met hun vrienden ("Bestaande klant").
  • Nieuwe klanten van Scalable Capital openen hun eerste effectenrekening via de uitnodigingslink (voorwaarde voor het openen van een effectenrekening is een succesvolle identificatie via Deutsche Post AG of via SafeNed-Fourthline B.V. De identificatiemogelijkheden voor klanten zijn afhankelijk van de woonplaats van de klant. Er mogen geen objectieve redenen zijn die acceptatie als klant in de weg staan), ("Nieuwe Klant").
  • De Nieuwe Klant blijft klant, met een positief kassaldo op de corresponderende effectenrekening, gedurende 6 maanden na succesvolle opening. Daarnaast voert de Nieuwe Klant één of meer transacties uit met een totaal verhandeld volume van min. 250,00 EUR in de vorm van beleggingsplanuitvoeringen of kooporders, binnen 6 maanden na de succesvolle opening van een effectenrekening.
    De beloning wordt door Scalable Capital uiterlijk één maand na de voltooiing van de vereiste kooporders of beleggingsplanplanuitvoeringen van de Nieuwe Klant uitbetaald op de verrekeningsrekening van de Bestaande Klant.

Deelname wegens de uitoefening van een beroep of deelname voor commerciële doeleinden is uitgesloten. De Bestaande Klant moet ervoor zorgen dat de uitnodiging alleen wordt verzonden aan personen die ermee instemmen deze te ontvangen. Als de Nieuwe Klant gedurende 6 maanden na de succesvolle opening van het account geen klant blijft van de desbetreffende effectenrekening of de vereiste transacties in de vorm van beleggingsplanuitvoeringen of aankooporders niet binnen 6 maanden na de succesvolle opening van een effectenrekening verricht, vervalt het recht op beloning.

De beloning wordt door Scalable Capital uitbetaald op de verrekeningsrekening van de Bestaande Klant, normaal gesproken na 6 maanden. Als voorwaarde voor de uitbetaling moet de Nieuwe Klant aan de voorwaarden hebben voldaan.

De beloning kan worden ingehouden of teruggevorderd indien Scalable Capital naar diens redelijk oordeel van mening is dat de deelnemer deze voorwaarden heeft geschonden en/of in strijd met deze voorwaarden heeft gehandeld. Scalable Capital behoudt zich het recht voor om terugvorderingen (bijv. in geval van verbeurdverklaring van de bonus of schending van deze deelnamevoorwaarden) te voldoen uit de verrekeningsrekening (behorende bij de betreffende effectenrekening) en is gerechtigd de depothoudende bank opdracht te geven de betreffende betalingen te verrichten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in het geval van pogingen tot manipulatie, uitzending/verspreiding via openbare/particuliere media, onware informatie, in het bijzonder over de persoon van de klant zelf, schending van wettelijke bepalingen en/of rechten van derden.

De Bestaande Klant heeft recht op maximaal 10 beloningen ten bedrage van 25,00 EUR per stuk. Ter verduidelijking: het aantal aanbevelingen is onbeperkt, maar het maximumbedrag dat de Bestaande Klant kan ontvangen binnen dit referral programma, is 250,00 EUR, ongeacht het aantal aanbevelingen.