Ontvang € 100 bonus

Investeer nu met de Scalable PRIME Broker en ontvang € 100 als bonus.*

Broker home phones - NL

Hoe kun je deelnemen*

Nieuwe klanten

Open een PRIME Broker-account

In de komende 6 maanden:

 • min. 5 kooptransacties met min. € 500 orderwaarde per stuk

 • Totale portfoliowaarde: min. € 5.000 bereiken

Ontvang € 100 bonus

Bestaande klanten

Upgrade van een FREE Broker-account naar een PRIME Broker-account

In de komende 6 maanden:

 • min. 5 kooptransacties met min. € 500 orderwaarde per stuk

 • Totale portfoliowaarde: min. € 5.000 bereiken

Ontvang € 50 bonus

*Algemene Voorwaarden voor Deelname

Overzicht

Tijdens de actieperiode (24 december 2022 t/m 31 januari 2023) kunnen nieuwe en bestaande klanten van Scalable Capital GmbH (nieuwe klanten van Scalable en bestaande klanten van Scalable) een bonus ontvangen in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • Word tijdens de actieperiode voor het eerst klant van Scalable PRIMEBROKER.
 • Blijf klant van Scalable PRIMEBROKER voor ten minste 6 maanden (loyaliteitsperiode) na het einde van de actieperiode.
 • Plaats voor het einde van de loyaliteitsperiode (die eindigt op 31 juli 2023) ten minste vijf (5) orders voor de aankoop van een financieel instrument met een minimum ordervolume van 500 euro per order. Elke transactie moet uitgevoerd zijn voor het einde van de loyaliteitsperiode.
 • Uw PRIMEBROKER portfolio bereikt minimaal eenmaal een waarde van EUR 5.000,- of meer gedurende de actie en/of loyaliteitsperiode (via stortingen op de beleggingsrekening en/of via de waarde van de effectenrekening)

Indien u niet aan deze actie wenst deel te nemen, verzoeken wij u ons daarvan vooraf op de hoogte te stellen (via de in de klantendocumenten vermelde communicatiemiddelen).

Bonus

 • Nieuwe Scalable klanten zullen een bonus van 100 euro krijgen.
 • Bestaande Scalable klanten zullen een bonus van 50 euro krijgen.

Verdere toelichting en voorwaarden

Alle Scalable Capital klanten die aan de volgende voorwaarden voldoen komen automatisch in aanmerking voor de actie.

 • Nieuwe Scalable klanten: u wordt tussen 24 december 2022 en 31 januari 2023 voor het eerst Scalable klant, maakt gebruik van het PRIMEBROKER-tariefmodel en voldoet aan de overige algemene voorwaarden voor deelname.

  Nieuwe klanten van Scalable zijn alle personen die nog geen klant van Scalable zijn en die voor het eerst een Scalable PRIMEBROKER Portfolio openen. Voorwaarde voor het openen van een PRIMEBROKER Portfolio is een succesvolle identificatie. Verder mogen er geen objectieve redenen tegen de aanvaarding als klant zijn.

 • Bestaande Scalable klanten: u bent reeds klant van (i) de Scalable Brokerage (in het FREEBROKER-tariefmodel) en stapt voor het eerst over naar het PRIMEBROKER-tariefmodel tussen 24 december 2022 en 31 januari 2023 of (ii) het Wealth Management (Scalable Wealth) en opent voor de eerste keer een PRIMEBROKER Portfolio en voldoet aan de overige algemene voorwaarden voor deelname.

Ter verduidelijking: Scalable Capital biedt brokerage diensten aan in de volgende tariefmodellen: FREEBROKER, PRIMEBROKER en PRIMEBROKER flex. Alleen het PRIMEBROKER tariefmodel (en niet PRIMEBROKER flex) komt in aanmerking voor deelname aan deze actie.

De bonus is niet overdraagbaar. Elke deelnemer kan maximaal één keer de bonus ontvangen. Meervoudige deelname en meerdere bonussen zijn uitgesloten, zelfs als er meerdere portfolio's zijn. Werknemers van Scalable Capital en gelieerde ondernemingen zoals JustETF en Baader Bank AG, alsmede hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de uitoefening van een order, voor commerciële doeleinden en/of tegen een andere professionele of commerciële achtergrond is evenmin toegestaan. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar (persoonlijke) gegevens.

Stortingen en orders voor de aankoop van financiële instrumenten moeten zowel geïnitieerd als ook uitgevoerd zijn tijdens de actie en/of loyaliteitsperiode. Dit betekent: Stortingen moeten uiterlijk op 31 juli 2023 op de beleggingsrekening zijn bijgeschreven en handelsorders moeten uiterlijk op 31 juli 2023 zijn uitgevoerd. Ter verduidelijking: Orders voor de aankoop van financiële instrumenten omvatten ook de uitvoering van beleggingsplannen.

Deelnemers worden binnen vier weken na het einde van de loyaliteitsperiode op passende wijze geïnformeerd over de bonus (bijv. door een bericht in de mailbox in de klantenruimte en/of per e-mail) en de bonus wordt binnen een redelijke termijn na het einde van de loyaliteitsperiode (meestal binnen 8 weken) uitbetaald op de Scalable beleggingsrekening van de klant. De betaling van de bonus vereist dat de klanten nog steeds klant zijn van Scalable PRIMEBROKER op het moment van de betaling.

Indien (naar het redelijke oordeel van Scalable Capital) sprake is van gegronde redenen, bijvoorbeeld (a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of uitvoering van de actie, (b) in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, (c) in geval van oneerlijke handel of (d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelname, kan Scalable Capital (naar haar redelijke oordeel) personen uitsluiten van de actie en geen betalingen of andere kredieten verrichten of kan Scalable Capital vervolgens gedane betalingen weigeren, terugvorderen en/of intrekken van de betreffende verrekeningsrekening. In dit verband is Scalable Capital gerechtigd de depothoudende bank op te dragen een overeenkomstige betaling te doen.

Voor deelnemers aan de actie die in Duitsland belastingplichtig zijn, is de bonus belastingvrij indien het overige inkomen volgens § 22 nr. 3 EStG (inclusief deze bonus) in het kalenderjaar minder dan 256,- euro bedraagt. Scalable Capital geeft geen fiscaal of juridisch advies en doet geen uitspraken over de beoordeling van de individuele fiscale situatie (met name overeenkomstige verplichtingen) van de klant. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant en kan zo nodig worden opgehelderd, bijvoorbeeld bij het hiervoor bevoegde belastingkantoor of een belastingadviseur.

Scalable Capital is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit fouten, vertragingen of onderbrekingen in de transmissie, storingen van technische apparatuur of andere technische diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, computervirussen of op enige andere wijze tijdens deelname aan de actie, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door Scalable Capital (haar functionarissen, werknemers of agenten) opzettelijk of door grove nalatigheid of door schending van kardinale verplichtingen. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door verwijtbaar letsel aan leven, lichaam en gezondheid blijft onverlet.

Scalable Capital behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, te wijzigen of te beëindigen om gegronde redenen. Dit is met name het geval indien om technische (bijvoorbeeld computervirussen, manipulatie of fouten in de hardware en/of software), juridische of feitelijk begrijpelijke redenen de goede uitvoering van deze actie niet (meer) gegarandeerd kan worden. De rechtsgang is uitgesloten.

Voor zover vertalingen van deze algemene voorwaarden voor deelname in een andere taal zijn gemaakt, gaat het uitsluitend om niet-bindende (gemaks)vertalingen. Om twijfel te voorkomen, prevaleren alleen de algemene voorwaarden voor deelname (in de Engelse taal).